اختصاصی بیست ستون:

آمار خطرناک ترین شهرهای آمریکا در یک قسمت از آمار جرائم FBI در شهرهایی با جمعیت بالای 100،000 نفر و بیشتر جمع‌آوری شده است. در قسمت دیگر این آمار با استفاده از آمار سرانه جرائم اموال و تجاوز حاصل شده است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

1. شهر سنت لوئیس St. Louis

خطرناک ترین شهر آمریکا در انتخاب ما شهر سنت لوئیس می‌باشد. این شهر رتبه دوم در هر دو جرائم اموال و تجاوز سرانه را نسبت به دیگر شهرها دارا می باشد. همچنین این شهر پنجمین رتبه را در جرائم خشن دارد. این شهر در لیست نامناسب‌ترین شهرهای تحصیلی نیز قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

2. شهر اورلندو Orlando

شهر اورلندو به دلیل داشتن بیشترین آمار جرائم اموال و تجاوز در رتبه دوم جای دارد. تنها به دلیل داشتن کمترین آمار ‌خشونت در رتبه اول قرار نگرفته است. شهر اورلندو در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی فلوریدا قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

3. شهر اوکلند Oakland

شهر اوکلند بیشترین آمار جرائم خشن و سومین رتبه در جرائم اموال در بین دیگر شهرهای لیست را دارد. دلیل قرار نگرفتن آن در رتبه اول یا دوم لیست داشتن رتبه دوم در کمترین آمار تجاوز می‌باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

4. شهر ممفیس Memphis

در شهر ممفیس ما شاهد چهارمین رتبه در هر دو جرائم اموال و ‌خشونت هستیم. این شهر در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی تنسی قرار دارد. ممفیس همچنین رتبه اول در نامناسب‌ترین شهرها برای خانواده‌ها را دارا می باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

5. شهر کلیولند Cleveland

اگرچه شهر کلیولند در رتبه میانی لیست ما قرارگرفته، این شهر سومین رتبه در سرانه تجاوز را به خود اختصاص داده است. این شهر از ایالت اوهایو  همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

6. شهر دیترویت Detroit

این شهر اولین شهر از ایالت میشیگان در لیست می‌باشد که سومین رتبه جرائم خشن و پنجمین رتبه در جرائم اموال را دارد. این شهر به دلیل کمترین آمار سرانه تجاوز در این جایگاه قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

7. شهر فلینت Flint

فلینت، شهری دیگر از ایالت میشیگان در لیست ما می‌باشد که دومین رتبه جرائم خشن را داراست . همچنین این شهر سومین رتبه در آمار کمترین تجاوز را دارد. شهر فلینت کوچک‌ترین شهر در لیست جمع‌آوری شده ما می‌باشد که جمعیتی کمی بیشتر از 100،000 نفر دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

8. شهر بالتیمور Baltimore

شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمارهای بزرگی در همه موارد جرائم اموال، تجاوز و ‌خشونت دارد. به دلیل رتبه میانی ایالت مریلند این شهر در رده‌های پایین‌تر لیست قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

9. شهر نیوهیون New Haven

شهر نیوهیون در ایالت کنتیکت که امن‌ترین ایالت آمریکا می‌باشد قرار دارد. این شهر چهارمین رتبه را در سرانه تجاوز دارد. نیوهیون همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

10.  شهر میلواکی Milwaukee

شهر میلواکی بزرگ‌ترین شهر ایالت ویسکانسین می‌باشد. این شهر در حالت کلی یکی از امن‌ترین شهرهای ذکرشده در این آمار می‌باشد. ولی میلواکی آمارهای بزرگی در ‌خشونت، جرائم اموال و سرانه تجاوز دارد.

.jpg">

اختصاصی بیست ستون:

آمار خطرناک ترین شهرهای آمریکا در یک قسمت از آمار جرائم FBI در شهرهایی با جمعیت بالای 100،000 نفر و بیشتر جمع‌آوری شده است. در قسمت دیگر این آمار با استفاده از آمار سرانه جرائم اموال و تجاوز حاصل شده است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

1. شهر سنت لوئیس St. Louis

خطرناک ترین شهر آمریکا در انتخاب ما شهر سنت لوئیس می‌باشد. این شهر رتبه دوم در هر دو جرائم اموال و تجاوز سرانه را نسبت به دیگر شهرها دارا می باشد. همچنین این شهر پنجمین رتبه را در جرائم خشن دارد. این شهر در لیست نامناسب‌ترین شهرهای تحصیلی نیز قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

2. شهر اورلندو Orlando

شهر اورلندو به دلیل داشتن بیشترین آمار جرائم اموال و تجاوز در رتبه دوم جای دارد. تنها به دلیل داشتن کمترین آمار ‌خشونت در رتبه اول قرار نگرفته است. شهر اورلندو در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی فلوریدا قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

3. شهر اوکلند Oakland

شهر اوکلند بیشترین آمار جرائم خشن و سومین رتبه در جرائم اموال در بین دیگر شهرهای لیست را دارد. دلیل قرار نگرفتن آن در رتبه اول یا دوم لیست داشتن رتبه دوم در کمترین آمار تجاوز می‌باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

4. شهر ممفیس Memphis

در شهر ممفیس ما شاهد چهارمین رتبه در هر دو جرائم اموال و ‌خشونت هستیم. این شهر در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی تنسی قرار دارد. ممفیس همچنین رتبه اول در نامناسب‌ترین شهرها برای خانواده‌ها را دارا می باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

5. شهر کلیولند Cleveland

اگرچه شهر کلیولند در رتبه میانی لیست ما قرارگرفته، این شهر سومین رتبه در سرانه تجاوز را به خود اختصاص داده است. این شهر از ایالت اوهایو  همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

6. شهر دیترویت Detroit

این شهر اولین شهر از ایالت میشیگان در لیست می‌باشد که سومین رتبه جرائم خشن و پنجمین رتبه در جرائم اموال را دارد. این شهر به دلیل کمترین آمار سرانه تجاوز در این جایگاه قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

7. شهر فلینت Flint

فلینت، شهری دیگر از ایالت میشیگان در لیست ما می‌باشد که دومین رتبه جرائم خشن را داراست . همچنین این شهر سومین رتبه در آمار کمترین تجاوز را دارد. شهر فلینت کوچک‌ترین شهر در لیست جمع‌آوری شده ما می‌باشد که جمعیتی کمی بیشتر از 100،000 نفر دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

8. شهر بالتیمور Baltimore

شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمارهای بزرگی در همه موارد جرائم اموال، تجاوز و ‌خشونت دارد. به دلیل رتبه میانی ایالت مریلند این شهر در رده‌های پایین‌تر لیست قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

9. شهر نیوهیون New Haven

شهر نیوهیون در ایالت کنتیکت که امن‌ترین ایالت آمریکا می‌باشد قرار دارد. این شهر چهارمین رتبه را در سرانه تجاوز دارد. نیوهیون همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

10.  شهر میلواکی Milwaukee

شهر میلواکی بزرگ‌ترین شهر ایالت ویسکانسین می‌باشد. این شهر در حالت کلی یکی از امن‌ترین شهرهای ذکرشده در این آمار می‌باشد. ولی میلواکی آمارهای بزرگی در ‌خشونت، جرائم اموال و سرانه تجاوز دارد.

.jpg"/>

اختصاصی بیست ستون:

آمار خطرناک ترین شهرهای آمریکا در یک قسمت از آمار جرائم FBI در شهرهایی با جمعیت بالای 100،000 نفر و بیشتر جمع‌آوری شده است. در قسمت دیگر این آمار با استفاده از آمار سرانه جرائم اموال و تجاوز حاصل شده است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

1. شهر سنت لوئیس St. Louis

خطرناک ترین شهر آمریکا در انتخاب ما شهر سنت لوئیس می‌باشد. این شهر رتبه دوم در هر دو جرائم اموال و تجاوز سرانه را نسبت به دیگر شهرها دارا می باشد. همچنین این شهر پنجمین رتبه را در جرائم خشن دارد. این شهر در لیست نامناسب‌ترین شهرهای تحصیلی نیز قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

2. شهر اورلندو Orlando

شهر اورلندو به دلیل داشتن بیشترین آمار جرائم اموال و تجاوز در رتبه دوم جای دارد. تنها به دلیل داشتن کمترین آمار ‌خشونت در رتبه اول قرار نگرفته است. شهر اورلندو در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی فلوریدا قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

3. شهر اوکلند Oakland

شهر اوکلند بیشترین آمار جرائم خشن و سومین رتبه در جرائم اموال در بین دیگر شهرهای لیست را دارد. دلیل قرار نگرفتن آن در رتبه اول یا دوم لیست داشتن رتبه دوم در کمترین آمار تجاوز می‌باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

4. شهر ممفیس Memphis

در شهر ممفیس ما شاهد چهارمین رتبه در هر دو جرائم اموال و ‌خشونت هستیم. این شهر در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی تنسی قرار دارد. ممفیس همچنین رتبه اول در نامناسب‌ترین شهرها برای خانواده‌ها را دارا می باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

5. شهر کلیولند Cleveland

اگرچه شهر کلیولند در رتبه میانی لیست ما قرارگرفته، این شهر سومین رتبه در سرانه تجاوز را به خود اختصاص داده است. این شهر از ایالت اوهایو  همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

6. شهر دیترویت Detroit

این شهر اولین شهر از ایالت میشیگان در لیست می‌باشد که سومین رتبه جرائم خشن و پنجمین رتبه در جرائم اموال را دارد. این شهر به دلیل کمترین آمار سرانه تجاوز در این جایگاه قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

7. شهر فلینت Flint

فلینت، شهری دیگر از ایالت میشیگان در لیست ما می‌باشد که دومین رتبه جرائم خشن را داراست . همچنین این شهر سومین رتبه در آمار کمترین تجاوز را دارد. شهر فلینت کوچک‌ترین شهر در لیست جمع‌آوری شده ما می‌باشد که جمعیتی کمی بیشتر از 100،000 نفر دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

8. شهر بالتیمور Baltimore

شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمارهای بزرگی در همه موارد جرائم اموال، تجاوز و ‌خشونت دارد. به دلیل رتبه میانی ایالت مریلند این شهر در رده‌های پایین‌تر لیست قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

9. شهر نیوهیون New Haven

شهر نیوهیون در ایالت کنتیکت که امن‌ترین ایالت آمریکا می‌باشد قرار دارد. این شهر چهارمین رتبه را در سرانه تجاوز دارد. نیوهیون همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

10.  شهر میلواکی Milwaukee

شهر میلواکی بزرگ‌ترین شهر ایالت ویسکانسین می‌باشد. این شهر در حالت کلی یکی از امن‌ترین شهرهای ذکرشده در این آمار می‌باشد. ولی میلواکی آمارهای بزرگی در ‌خشونت، جرائم اموال و سرانه تجاوز دارد.

.jpg" /> خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

شنبه ۹۸/۱/۳   Sat 19/3/23

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

چاپ مطلب بازدید : 3746 جمعه ۷ فروردین ۹۴

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014 کدامند؟

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

اختصاصی بیست ستون:

آمار خطرناک ترین شهرهای آمریکا در یک قسمت از آمار جرائم fbi در شهرهایی با جمعیت بالای 100،000 نفر و بیشتر جمع‌آوری شده است. در قسمت دیگر این آمار با استفاده از آمار سرانه جرائم اموال و تجاوز حاصل شده است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

1. شهر سنت لوئیس st. louis

خطرناک ترین شهر آمریکا در انتخاب ما شهر سنت لوئیس می‌باشد. این شهر رتبه دوم در هر دو جرائم اموال و تجاوز سرانه را نسبت به دیگر شهرها دارا می باشد. همچنین این شهر پنجمین رتبه را در جرائم خشن دارد. این شهر در لیست نامناسب‌ترین شهرهای تحصیلی نیز قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

2. شهر اورلندو orlando

شهر اورلندو به دلیل داشتن بیشترین آمار جرائم اموال و تجاوز در رتبه دوم جای دارد. تنها به دلیل داشتن کمترین آمار ‌خشونت در رتبه اول قرار نگرفته است. شهر اورلندو در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی فلوریدا قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

3. شهر اوکلند oakland

شهر اوکلند بیشترین آمار جرائم خشن و سومین رتبه در جرائم اموال در بین دیگر شهرهای لیست را دارد. دلیل قرار نگرفتن آن در رتبه اول یا دوم لیست داشتن رتبه دوم در کمترین آمار تجاوز می‌باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

4. شهر ممفیس memphis

در شهر ممفیس ما شاهد چهارمین رتبه در هر دو جرائم اموال و ‌خشونت هستیم. این شهر در یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی تنسی قرار دارد. ممفیس همچنین رتبه اول در نامناسب‌ترین شهرها برای خانواده‌ها را دارا می باشد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

5. شهر کلیولند cleveland

اگرچه شهر کلیولند در رتبه میانی لیست ما قرارگرفته، این شهر سومین رتبه در سرانه تجاوز را به خود اختصاص داده است. این شهر از ایالت اوهایو  همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

6. شهر دیترویت detroit


این شهر اولین شهر از ایالت میشیگان در لیست می‌باشد که سومین رتبه جرائم خشن و پنجمین رتبه در جرائم اموال را دارد. این شهر به دلیل کمترین آمار سرانه تجاوز در این جایگاه قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

7. شهر فلینت flint

فلینت، شهری دیگر از ایالت میشیگان در لیست ما می‌باشد که دومین رتبه جرائم خشن را داراست . همچنین این شهر سومین رتبه در آمار کمترین تجاوز را دارد. شهر فلینت کوچک‌ترین شهر در لیست جمع‌آوری شده ما می‌باشد که جمعیتی کمی بیشتر از 100،000 نفر دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014


8. شهر بالتیمور baltimore

شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمارهای بزرگی در همه موارد جرائم اموال، تجاوز و ‌خشونت دارد. به دلیل رتبه میانی ایالت مریلند این شهر در رده‌های پایین‌تر لیست قرار گرفته است.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

9. شهر نیوهیون new haven

شهر نیوهیون در ایالت کنتیکت که امن‌ترین ایالت آمریکا می‌باشد قرار دارد. این شهر چهارمین رتبه را در سرانه تجاوز دارد. نیوهیون همچنین در لیست نامناسب‌ترین شهرها برای تحصیل قرار دارد.

خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014


10.  شهر میلواکی milwaukee

شهر میلواکی بزرگ‌ترین شهر ایالت ویسکانسین می‌باشد. این شهر در حالت کلی یکی از امن‌ترین شهرهای ذکرشده در این آمار می‌باشد. ولی میلواکی آمارهای بزرگی در ‌خشونت، جرائم اموال و سرانه تجاوز دارد.

به تلگرام ما بپیوندید
5 ستاره از 5 در 1 رای

عنوان این مقاله : خطرناک ترین شهرهای آمریکا در سال 2014

رای شما :
زمان دقیق: 2015-03-27T09:49:45+04:30
به اشتراک بگذارید معرفی به دوستان
ارسال نظرات
نطرات کاربران
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است.
شما اولین باشید!
عضویت در خبرنامه


    
کلیه حقوق این سایت متعلق به مجله اینترنتی بیست ستون | همه چیز برای زندگی بهتر می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است